fbpx

DOPRAVA A VRÁTENIE TOVARU ZADARMO v rámci SR a ČR do 14 dní

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOU SOMstore

podľa čl. 13 GDPR1 (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ – spoločnosť Smart City s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 243 091 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), týmto poskytuje dotknutým osobám, osobám návštevníkom SOMstore online obchodu (ďalej len „SOMstore“) (ďalej len „Dotknutá osoba“), informácie o spracovaní ich osobných údajov.


Aké osobné údaje sú spracúvané?
Prevádzkovateľ môže spracúvať (priamo alebo prostredníctvom tretích osôb – sprostredkovateľov) nasledovné informácie o Dotknutej osobe:

 • a) v prípade návštevy SOMstore cookies potrebné na prevádzkovanie SOMstore (bližšie informácie o používaní cookies sa nachádzajú nižšie v tomto dokumente);
 • b) v prípade registrácie konta, meno, priezvisko, heslo, adresa trvalého bydliska (miesta podnikania), telefónne číslo, e-mail. Registrácia konta je dobrovoľná a Dotknutá osoba si môže voľne zvoliť, či si konto zaregistruje. V prípade rozhodnutia Dotknutej osoby, že si konto nezaregistruje, nebude možné doručovať niektoré doplnkové funkcionality SOMstore, ktoré sú k dispozícii Dotknutým osobám s registrovaným kontom (zmena objednávky, a pod.);
 • c) v prípade realizácie objednávky a súvisiacej administrácie objednávky, meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail, osobné údaje prípadne uvedené v poznámke objednávky Dotknutou osobou, platobné údaje.


Aký je účel spracúvania?
Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je:

 • a) zabezpečenie riadneho technického fungovania a vylepšovania technickej stránky SOMstore, užívateľského komfortu pri používaní SOMstore a poskytovanie personalizovanej reklamy prostredníctvom služieb tretích strán;
 • b) zabezpečenie poskytnutia doplnkovej funkcionality SOMstore a zvýšenie používateľského komfortu pri užívaní základných funkcionalít SOMstore;
 • c) realizácia kúpnych zmlúv na základe vstupov Dotknutej osoby a uplatňovanie súvisiacich nárokov;
 • d) odstraňovanie závad a problémov, s ktorými sa Dotknutá osoba stretne pri užívaní SOMstore.


Aký je právny základ spracúvania?
Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov získaných je:

 • a) oprávnený záujem Prevádzkovateľa v súlade s Článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • b) plnenie zmluvy v súlade s Článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 • c) plnenie zmluvy v súlade s Článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 • d) plnenie zmluvy v súlade s Článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


Dochádza pri spracúvaní osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu alebo k profilovaniu?
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nedochádza k žiadnemu automatizovanému profilovaniu ani automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, ktoré by na Dotknutú osobu malo akékoľvek právne účinky, prípadne iné účinky, ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali.


Komu sa budú poskytovať osobné údaje?
Osobné informácie Dotknutej osoby Prevádzkovateľ prísne chráni. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje Dotknutej osoby na iné ako vyššie uvedený účel. Pri zabezpečení dosiahnutia tohto účelu môže Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby poskytnúť iba overenému dodávateľovi technológií používaných Prevádzkovateľom, a len v nevyhnutnom rozsahu na splnenie jeho zmluvných povinností vo vzťahu k Prevádzkovateľovi a pod podmienkou zabezpečenia ochrany osobných údajov.


Ako Prevádzkovateľ nakladá s osobným údajmi Dotknutej osoby?
Nakoľko je pre Prevádzkovateľa ochrana a starostlivosť o osobné údaje Dotknutej osoby dôležitá, Prevádzkovateľ prijal a priebežne zabezpečuje vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov Dotknutej osoby pred zničením, stratou, neoprávneným poskytnutím alebo inou neoprávnenou operáciou. Ide najmä o používanie šifrovacích technológii, protokolovania, prijatie pseudonymizácie alebo anonymizácie údajov (pokiaľ je ich implementácia možná), ako aj zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity a odolnosti systémov spracúvania a pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti údajov Dotknutej osoby.

Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ v žiadnom prípade priamo, ani prostredníctvom tretích osôb, neprenáša mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Aká je doba spracúvania osobných údajov?
Osobné údaje dotknutej osoby Prevádzkovateľ spracúva:

 • a) po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov;
 • b) po dobu trvania registrácie konta a prípadných nárokov v tejto súvislosti;
 • c) po dobu trvania zmluvy a prípadných nárokov alebo právnych povinností v tejto súvislosti;
 • d) po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje Dotknutej osoby môže Prevádzkovateľ spracúvať dlhšie, ako je uvedené vyššie, len ak je to nevyhnutné z dôvodu splnenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ak to vyplýva z rozhodnutí orgánov verejnej moci, resp. je potrebné na realizáciu práv Prevádzkovateľa.


Cookies
Cookies slúžia napríklad na to, že si e-shop pamätá položky, ktoré ste predtým pridali do nákupného košíku. Súbory cookie tiež umožňujú, aby si webové stránky uložili Vaše preferencie (napr. jazykové alebo pri prihlasovaní) a použili ich pri Vašej budúcej návšteve. Pomocou súborov cookie je tiež možné zhromažďovať štatistické údaje o aktivite užívateľov, napríklad počet unikátnych návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľa veľmi cenné, alebo umožňujú poskytovanie kvalitnejšej a užívateľsky prívetivejšej služby.

Súbory cookie je možné deliť podľa platnosti na:

a) dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, než zavriete Váš prehliadač;
b) trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, pokiaľ neuplynie ich životnosť alebo pokiaľ ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotných cookie a nastavení vášho prehliadače).

A podľa funkcií na:

a) esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
b) preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
c) analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webové stránky,
d) konverzné, pre analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov,
e) sledovacie, ktoré nám v kombinácii s konverznými pomáhajú merať výkon predajných kanálov.

Používame tiež cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Prostredníctvom konverzných cookies na našich webových stránkach meriame počty objednávok, ktoré boli odoslané po tom, čo zákazník prišiel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkach našich reklamných partnerov alebo na základe prepojenia prostredníctvom odkazu umiestneného na webových stránkach týchto partnerov. Týmto uskutočňujeme analýzu výkonu našich jednotlivých predajných kanálov, na základe ktorých dochádza k finančnému vyúčtovaniu medzi nami a našimi reklamnými partnermi. Prostredníctvom konverzných cookies Vás nie je možné identifikovať, nejde preto o osobné údaje. Náš reklamný partner dostane len údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo u nás učinili objednávku.


Aké sú práva Dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov?
Nižšie sú uvedené práva, ktoré má Dotknutá osoba k jej osobným údajom. Ak má Dotknutá osoba záujem o uplatnenie akéhokoľvek práva alebo o ňom chce získať viac informácií, môže kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov nižšie. Presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III Nariadenia, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné.

V prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva, Prevádzkovateľ môže najskôr požadovať ďalšie informácie na účel potvrdenia totožnosti osoby, ktorá si toto právo uplatnila.

Právo na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo získať prístup k informáciám o jej osobných údajoch, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva. Ak má Dotknutá osoba akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania, môže kontaktovať Prevádzkovateľa na nižšie uvedené kontaktné údaje.

Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil údaje, ktoré o nej zaznamenal nesprávne. Dotknutá osoba má taktiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie
Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o trvalé vymazanie jej osobných údajov. Toto právo môže Dotknutá osoba uplatniť napríklad v prípade, ak sa domnieva, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, alebo ak došlo k odvolaniu súhlasu so spracúvaním.

Právo na obmedzenie spracovateľských operácií
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovateľské operácie s osobnými údajmi, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, no potrebuje ich Dotknutá osoba na právne účely.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať jej osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požadovať, aby Prevádzkovateľ tieto údaje preniesol ďalšiemu Prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na podanie sťažnosti dozornému úradu
V prípade, ak má Dotknutá osoba v úmysle podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania jej osobných údajov Prevádzkovateľom, môže Dotknutá osoba Prevádzkovateľa kedykoľvek kontaktovať alebo priamo podať formálnu sťažnosť na lokálny dozorný orgán. Zoznam lokálnych dozorných orgánov je možné nájsť na https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.


Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
V prípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a v prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva dotknutej osoby, je možné kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: som@somstore.sk; tel. č.: +421 903 982 448. Prevádzkovateľ v súvislosti s plnením svojich povinností taktiež určil aj zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok. Kontaktná osoba prevádzkovateľa je Erika Wild, kontaktná adresa Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, e-mailová adresa: dataprivacy@hbreavis.com, telefónne číslo: +421 918 723 243.


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)