fbpx

DOPRAVA A VRÁTENIE TOVARU ZADARMO v rámci SR a ČR do 14 dní

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Štatút súťaže na Facebookovej stránke HB Reavis

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook a Instagram stránkach HB Reavis, ktoré sú bližšie popísané nižšie (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Smart City s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 243 091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, Vložka č. 85105/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

2) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená alebo spravovaná spoločnosťami Facebook/Instagram a nie sú s ňou nijako spojené.

3) Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook ani Instagram voči nemu nemá v súvislosti so súťažou žiadne záväzky.

II. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu a služieb vyhlasovateľa súťaže  a jeho vybraných obchodných partnerov z radov slovenských a českých dizajnérov na sociálnej sieti Facebook a Instagram.

2) Súťaž je vyhlásená a oznámená v texte zverejneného príspevku/statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže „HB Reavis“, konkrétne v súťažnom príspevku zo dňa 8.12.2020 na facebook fanpage stránke https://www.facebook.com/hbreavissk konkrétne v súťažnom príspevku zo dňa 8.12.2020.

III. Trvanie súťaže

1) Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook a Instagram stránke vyhlasovateľa súťaže „SOMstore.sk“, pričom súťaž trvá od 8.12.2020 15.00hod. do 14.12. 14.00 hod.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s platným profilom na sociálnej sieti Facebook a / alebo Instagram, ktorá dovŕšila vek osemnásť (18) rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľa súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V. Priebeh súťaže

1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť uvedením odpovede v komentári pod súťažný príspevok v čase trvania súťaže, t.j. od 8.12.2020 15.00 hod. do 14.12. 14.00 hod.

2) Každý účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže iba raz, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári na facebooku. Nie je možné sa zapojiť do súťaže vložením komentára k súťažnému príspevku, ktorého platnosť už vypršala.

3) V prípade, ak účastník súťaže v rámci jedného súťažného príspevku uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, do žrebovania bude zaradený iba jeden krát.

4) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže uvedené v  tomto štatúte.

5) Účastník súťaže má v rámci súťaže nárok iba na jednu výhru.

6) Celkový počet výhercov súťaže, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže, je jeden výherca spolu pre Facebook aj pre Instagram.

7) Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže: výherca súťaže bude vyžrebovaný zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže, pod dohľadom dvoch zástupcov vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle, pričom žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční dňa 6.12.2020 o 15.00 hod. O priebehu žrebovania bude spísaný písomný protokol.

VI. Výhra a jej odovzdanie

1) Predmety výhry v súťaži sú nasledovné:

Balík dizajnérskych produktov v celkovej hodnote 180 € pozostávajúci z: 1 x šiltovka značky Pavol Dendis, 1x čiapa s brmbolcom značky Puojd, 1x ponožky značky Puojd, 1x notes, 1x batoh značky Lenka Sršňová, 1x rúško značky Veronika Lokajíčková.

2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 14.12.2020 o 16.00 hod., a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook/Instagram stránke „HB Reavis “ prostredníctvom súkromnej Facebook/Instagram správy a oznámili mu nasledovné kontaktné údaje: adresa (v súlade s bodom 3 tohto článku) , na ktorú má byť výhra zaslaná, telefonický kontakt a email. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do štyridsaťosem (48) hodín od jeho oboznámenia o výhre spôsobom podľa predchádzajúcej vety alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať žrebovaním v nasledovných dvoch (2) pracovných dňoch náhradného výhercu súťaže, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uvedeným vyššie.

3) Vyhlasovateľ súťaže bude doručovať výhru výhercovi v rámci územia celej Slovenskej republiky. Výherca súťaže sa zaväzuje na niektorej z lokalít určených podľa predchádzajúcej vety výhru prevziať. O presnom spôsobe doručenia výhry budú výhercovia informovaní vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook/Instagram správy.

4) Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru konkrétnemu výhercovi súťaže najneskôr do pätnásť (15) dní, odkedy daný výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje podľa bodu 2 tohto článku.

5) Ak výherca súťaže zásielku obsahujúcu výhru neprevezme v súlade s podmienkami podľa bodu 3 tohto článku, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej vyhlasovateľom súťaže alebo ním povereným kuriérom, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.

VII. Osobitné ustanovenia

1) Ak sa preukáže, že výherca súťažného príspevku je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook/Instagram stránke SOMstore.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

3) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.

4) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.

5) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry výhercovi. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť meno a priezvisko výhercu uvedené na Facebooku/Instagrame na svojich sociálnych sieťach, a to bez nároku výhercu súťaže na akúkoľvek odmenu.

7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť na Facebook/Instagram stránke HB Reavis.

8) Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VIII. Ochrana osobných údajov

1) Účastník súťaže uvedením komentára pod súťažný príspevok vyjadruje svoj súhlas s tým, aby vyhlasovateľ súťaže v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko (a prípadné kontaktné údaje a adresu v prípade doručovania výhry) uvedené na Facebooku a Instagrame, za účelom organizácie a vyhodnotenia (vrátane uverejnenia výhercu ako je uvedené v tomto štatúte) súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie, že bez jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu vyhlasovateľ súťaže nie je schopný zaradiť účastníka do súťaže a tým na jeho komentár sa nebude prihliadať.

2) Súhlas je účastník súťaže oprávnený odvolať kedykoľvek, a to elektronicky na adresu som@somstore.sk, písomne na adresu vyhlasovateľa súťaže alebo iným hodnoverným spôsobom. Po odvolaní súhlasu bude účastník zo súťaže vyradený a jeho osobné údaje spracúvané vyhlasovateľom súťaže budú vymazané.

3) Osobné údaje spracúvané za účelom tejto súťaže bude vyhlasovateľ súťaže spracúvať po dobu jedného (1) roka od udelenia súhlasu ak nedôjde k jeho platnému odvolaniu.

4) Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia čl. 13 a nasl. GDPR, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne. Informácie o spracúvaní osobných údajov vyhlasovateľom súťaže sú verejne dostupné na webovej stránke spoločnosti https://somstore.sk/gdpr/ a na súťaž sa vzťahujú primerane. V prípade odlišnej úpravy platia podmienky štatútu súťaže.

5) Za bezpečnosť osobných údajov spracúvaných sociálnymi sieťami Facebook a Instagram zodpovedajú spoločnosti Facebook Ireland Ltd. a Instagram, Inc. Preto vyhlasovateľ súťaže odporúča prečítať podmienky na https://www.facebook.com/about/privacy/ alebo https://help.instagram.com/519522125107875 a prípadné dotazy v tomto rozsahu adresovať priamo prevádzkovateľovi sociálnych sietí.

IX. Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke spoločnosti Smart city www.somstore.sk/statut-sutaze , odkaz na tento štatút je rovnako umiestnený na Facebook a Instagram stránke vyhlasovateľa súťaže a uložený u vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.

2) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

4) Tento štatút, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5) Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súlade s týmto štatútom, budú predmetom rokovaní, ktorých cieľom bude ich vyriešenie zmierlivým urovnaním.

6) Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, ktoré nebudú urovnané zmierlivo, budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike a riešené podľa slovenského práva, pričom jazykom konania bude slovenčina.

V Bratislave dňa 8.12.2020