fbpx

DOPRAVA A VRÁTENIE TOVARU ZADARMO v rámci SR a ČR do 14 dní

Všeobecné obchodné podmienky SOM Store

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Klientov a predávajúceho, ktoré vyplývajú z alebo súvisia s predajom na diaľku vykonávanom spoločnosťou Smart City s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 243 091, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85105/B (ďalej len „SOMstore“ alebo „Spoločnosť“), e-mail: som@somstore.sk; tel. č.: +421 903 982 448 (ďalej len „Spoločnosť“) prostredníctvom webovej stránky www.somstore.sk .

Definícia pojmov:

Členstvo
súbor práv a povinností Klienta, ktoré získa registráciou na Webstránke.

Formulár
formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znenie Formuláru tvorí Prílohu č. 2 VOP.

Klient
Spotrebiteľ alebo Podnikateľ užívajúci Webstránku (vrátane využívania Webstránky bez registrácie).

Nepredvídateľná udalosť
udalosť, ktorej vznik, priebeh a zánik nemôže Klient ani Spoločnosť objektívne ovplyvniť a je neodvrátiteľná. Medzi takéto udalosti patria najmä štrajk, výluka, pracovný spor, vyššia moc, teroristický čin, výtržnosti, úmyselné poškodenie, zneužitie na základe príkazu, (regulácie, direktívy) práva alebo vlády, zničenie prevádzky podniku, oheň, povodeň, búrka a iné okolnosti ovplyvňujúce Zmluvný vzťah.

Obchodný zákonník
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Občiansky zákonník
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podnikateľ
osoba užívajúca Webstránku, ktorá nie je Spotrebiteľom alebo Spoločnosťou a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto VOP koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Reklamačný poriadok
reklamačný poriadok vydaný Spoločnosťou pre Zmluvný vzťah. Znenie reklamačného poriadku tvorí Prílohu č. 1 VOP.

Spotrebiteľ
fyzická osoba užívajúca Webstránku, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Tovar
hmotná vec ponúkaná Spoločnosťou na predaj Klientovi prostredníctvom Webstránky.

Webstránka
webové sídlo Spoločnosti www.somstore.sk.

Zmluvný vzťah
zmluvný vzťah medzi Klientom a Spoločnosťou, ktorý vznikol prostredníctvom Webstránky ako prostriedku diaľkovej komunikácie zakúpením Tovaru Klientom na základe Kúpnej zmluvy (ako je definovaná v bode 2.1 VOP).1. Všeobecné podmienky užívania Webstránky1.1 Registrácia

1.1.1 Užívanie Webstránky nie je podmienené registráciou Klienta. V prípade, ak sa Klient rozhodne zaregistrovať na Webstránke, Klientovi registráciou vzniká Členstvo.

1.1.2 Klient je povinný pri registrácii uviesť nasledovné údaje:

a) e-mailovú adresu;
b) meno a priezvisko Klienta; (v prípade Klienta, ktorý je Podnikateľom, obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty);
c) ľubovoľné heslo obsahujúce min. 6 znakov;
d) adresu svojho trvalého bydliska; (v prípade Klienta, ktorý je Podnikateľom, sídlo alebo miesto podnikania); a
e) telefónne číslo.

1.1.3 Klient je povinný pri registrácii poskytnúť správne a úplné údaje. V prípade, že Klient neuvedie správne alebo úplne údaje, Spoločnosť je oprávnená zrušiť jeho Členstvo. Za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá Klient počas celej doby trvania jeho Členstva. V prípade zmeny údajov je Klient vždy bez zbytočného odkladu povinný o tejto skutočnosti informovať Spoločnosť alebo údaje aktualizovať vo svojom účte.

1.1.4 Všetky registrácie sú predmetom kontroly Spoločnosťou, ktorá je oprávnená kontrolovať a posúdiť, či registrovaný Klient spĺňa podmienky užívania Webstránky stanovené týmito VOP.

1.2. Členstvo

1.2.1 Po vytvorení užívateľského účtu bude Klientovi doručený aktivačný e-mail na emailovú adresu uvedenú Klientom pri vytvorení užívateľského účtu. Po vytvorení užívateľského účtu a splnení podmienok v zmysle týchto VOP je Klient oprávnený na využívanie služieb spojených s Členstvom („Služby“). Klient, ktorý nespĺňa podmienky stanovené týmito VOP, a to bez ohľadu na to, či ich nespĺňa v momente vytvorenia užívateľského účtu alebo následne, nie je oprávnený Služby využívať.

1.2.2 Členstvo sa viaže výlučne na konkrétneho Klienta a Klient nie je oprávnený ho previesť alebo postúpiť na inú osobu.

1.2.3 Klient sa zaväzuje neposkytnúť prístupové údaje do svojho účtu inej osobe a vykonať všetky kroky potrebné k ochrane takýchto údajov.

1.2.4 V prípade, že registrovaný Klient poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z týchto VOP, Spoločnosť je oprávnená zrušiť jeho Členstvo a zakázať Klientovi užívanie Webstránky. Klient a aj Spoločnosť sú oprávnení (každý samostatne) zrušiť Členstvo aj bez uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou.

1.2.5 Prístup a využívanie klientskej sekcie na Webstránke je zabezpečený prostredníctvom kombinácie používateľského mena a hesla a je prístupný výlučne len Klientom a Spoločnosti. Klient je sám zodpovedný za svoje používateľské meno a heslo a je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Spoločnosti akékoľvek podozrenie z narušenia bezpečnosti (napr. prostredníctvom neautorizovaného použitia používateľského mena a hesla).

1.2.6 Klient berie na vedomie, že pri poskytovaní Služieb môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality Služieb.

1.2.7 Členstvo zaniká:

a) dobrovoľným zrušením Členstva zo strany Klienta,
b) zrušením Členstva zo strany Spoločnosti (o tejto skutočnosti Spoločnosť bez zbytočného odkladu Klienta informuje),
c) smrťou Klienta (alebo zánikom Klienta bez právneho zástupcu, v prípade Klienta právnickej osoby) alebo zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
d) okamihom, keď dôjde k zrušeniu Webstránky Spoločnosťou.

1.2.8 V prípade dobrovoľného zrušenia Členstva zo strany Klienta je účinné momentom doručenia príslušnej písomnej žiadosti Klienta Spoločnosti. V prípade, ak Klient požiada o zrušenie Členstva prostredníctvom Webstránky, zrušenie členstva je účinné momentom spracovania príslušnej žiadosti Webstránkou.

1.2.9 Klient nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka Webstránky alebo vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takej činnosti nápomocný tretej osobe. Klient nesmie Webstránku zaťažovať automatizovanými požiadavkami. Klient nie je oprávnený pri využívaní Webstránky používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Webstránky.

1.2.10 Klient berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nie je oprávnený k použitiu textov, grafických diel či iných predmetov chránených autorským právom alebo iným právom duševného vlastníctva nachádzajúcich sa na Webstránke.

1.2.11 Príspevky (vrátane recenzií Tovaru) vyjadrujú názory Klienta a nevyjadrujú názory Spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za pravdivosť informácií obsiahnutých v príspevkoch a je oprávnená akýkoľvek príspevok Klienta odstrániť, a to aj bez udania dôvodu.


2. Všeobecné podmienky predaja Tovaru prostredníctvom Webstránky

2.1 Ak si Klient prostredníctvom Webstránky objedná určitý Tovar, momentom vytvorenia objednávky uzatvorí so Spoločnosťou kúpnu zmluvu v zmysle ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (platí v prípade Spotrebiteľa), alebo v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (platí len v prípade Podnikateľa), predmetom ktorej je najmä povinnosť Spoločnosti odovzdať Tovar určený objednávkou Klientovi a povinnosť Klienta zaplatiť Spoločnosti za Tovar dohodnutú kúpnu cenu ako aj iné práva a povinnosti Klienta a Spoločnosti stanovené v objednávke a VOP účinných v čase odoslania Objednávky (ďalej len „Kúpna zmluva“).

2.2 Každá objednávka Tovaru Klientom zahŕňa povinnosť Klienta zaplatiť kúpnu cenu daného Tovaru uvedenú na Webstránke v momente vytvorenia objednávky. Povinnosť zaplatiť cenu Tovaru vzniká momentom vytvorenia objednávky Klientom. Objednávka sa považuje za vytvorenú momentom potvrdenia tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ umiestnenom na Webstránke.

2.3 Kúpna zmluva uzatvorená medzi Klientom a Spoločnosťou je záväzná výlučne voči zmluvným stranám Kúpnej zmluvy a nezakladá akékoľvek práva alebo povinnosti akejkoľvek tretej osobe, vrátane dodávateľov Spoločnosti alebo iných osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou.

2.4 Zmena druhu, množstva a/alebo ceny Tovaru určeného Kúpnou zmluvou je možná len na základe písomnej dohody (vrátane e-mailovej komunikácie) zmluvných strán Kúpnej zmluvy.

2.5 K predaju Tovaru dochádza výlučne prostredníctvom Webstránky. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je osobné prevzatie Tovaru Klientom priamo od Spoločnosti možné. Tovar je na základe každej Kúpnej zmluvy doručovaný Klientovi prostredníctvom tretej osoby, a to na miesto určené Klientom v Kúpnej zmluve (miesto dodania, ktoré Klient uvedie v objednávke).

2.6 Akékoľvek údaje týkajúce sa doby dodania Tovaru uvedené na Webstránke sú výlučne orientačné. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť dodanie Tovaru Klientovi najneskôr do 30 dní od dňa vytvorenia objednávky, pričom k dodaniu Tovaru môže dôjsť kedykoľvek počas tejto doby dodania. Spoločnosť, alebo tretia osoba poverená Spoločnosťou na dodanie tovaru bude vopred informovať Klienta o konkrétnom dni dodania, a to prostredníctvom kontaktných údajov Klienta uvedených v objednávke Klienta. Klient je povinný prevziať Tovar v deň dodania oznámený podľa predchádzajúcej vety. Klient nadobúda vlastnícke právo Tovaru až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

2.7 Všetky ceny a poplatky uvedené na Webstránke sú vrátane DPH a v eurách (EUR), pokiaľ nie je uvedené inak.

2.8 Spoločnosť je okrem Kúpnej ceny Tovaru oprávnená požadovať úhradu všetkých účelne vynaložených nákladov spojených predajom alebo nákladov spojených s transferom Tovaru Klientovi do miesta doručenia („Poštovné“). O výške a druhu takto vzniknutých nákladov bude Klient informovaný pred uzavretím Kúpnej zmluvy.

2.9 Spoločnosť vystaví Klientovi faktúru na zaplatenie kúpnej ceny Tovaru a Poštovného pričom faktúra bude doručená Klientovi najneskôr súčasne s Tovarom. Klient týmto výslovne súhlasí so zasielaním elektronických faktúr (vrátane ich príloh) v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to na e-mail Klienta uvedený v Kúpnej zmluve. Za deň doručenia elektronickej faktúry sa považuje deň odoslania elektronickej faktúry na e-mail Klienta uvedený v Kúpnej zmluve.

2.10 Klient je povinný zaplatiť cenu Tovaru jedným s nasledujúcich spôsobov, pričom voľba spôsobu je na slobodnom rozhodnutí Klienta, ktorú Klient označí pri objednávke (takéto označenie sa považuje za záväzné):

a) prostredníctvom platobnej brány uvedenej na Webstránke,
b) platobnou kartou pri prevzatí Tovaru (t. j. platba na dobierku); v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 4 týchto VOP sa platba vráti bankovým prevodom. Na tento účel Spoločnosť vyžiada od Klienta informácie o jeho bankovom účte (IBAN a SWIFT), ktorý je Klient povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť (za účelom vrátenia peňazí),
c) alebo iným, príslušnými právnymi predpismi aprobovaným spôsobom.

2.11 Spoločnosť je oprávnená zrušiť objednávku Klienta (t.j. odstúpiť od Kúpnej zmluvy) v prípade ak Spoločnosť nie je z akéhokoľvek dôvodu schopná dodať Tovar Klientovi. Spoločnosť je povinná informovať Klienta o zrušení objednávky bez zbytočného odkladu od zrušenia objednávky. V prípade, ak Klient uhradil cenu objednaného Tovaru, Spoločnosť je povinná po zrušení objednávky vrátiť všetky prijaté finančné prostriedky Klientovi na bankový účet určený Klientom, a to v lehote 5 pracovných dní od určenia bankového účtu Klientom, pokiaľ sa Spoločnosť nedohodne s Klientom inak.


3. Ochrana osobných údajov a používanie cookies

3.1 Spoločnosť spracúva osobné údaje Klienta a ďalších fyzických osôb. Spoločnosť spracúva cookies. Viac informácii o ochrane osobných údajov a spracúvaní cookies je dostupných na somstore.sk/sk/gdpr.


4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a reklamácia


4.1 Vady Tovaru a Reklamácia

4.1.1 Všetky práva a povinnosti Klienta a Spoločnosti súvisiace vadami Tovaru upravujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky a Reklamačný poriadok.


4.2 Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

4.2.1 S výnimkou bodu 4.2.6 sa všetky ustanovenia uvedené v tomto článku 4.2 VOP aplikujú len na Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Spotrebiteľom.

4.2.2 Klient má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Spoločnosťou, ktorej predmetom je kúpa Tovaru prostredníctvom Webstránky, a to v lehote 14 dní odo prevzatia Tovaru Klientom, a to aj bez udania dôvodu. Klient môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP.

4.2.3 V prípade, že si Klient uplatní právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, je povinný tak urobiť jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným Spoločnosti na adresu sídla Spoločnosti alebo iným jasný vyjadrením prejavu vôle, ktorý je adresovaný Spoločnosti, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Na tento účel môže využiť Formulár alebo môže zvoliť akúkoľvek inú vhodnú a preukázateľnú formu.

4.2.4 Klient zachová lehotu na odstúpenie od Kúpnej zmluvy vtedy, ak zašle svoj výslovný prejav o uplatnení práva na odstúpenie pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4.2.5 Klient osobitne berie na vedomie, že podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov Klient nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Klienta, Tovaru vyrobeného na mieru, Tovaru určeného osobitne pre jedného Klienta a Tovaru zavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

4.2.6 Právo Klienta, ktorý je Podnikateľom, na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom sa vylučuje použitie § 345 až § 350 a § 351 ods. 2 veta prvá, časť za bodkočiarkou a veta druhá Obchodného zákonníka, ak sa Spoločnosť a Klient, ktorý je Podnikateľom, nedohodnú inak.


4.3 Dôsledky odstúpenia od Kúpnej zmluvy

4.3.1 Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Spoločnosť vráti Klientovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy za podmienok uvedených vo VOP.

4.3.2 Platby budú vrátané rovnakým spôsobom akým boli uskutočnené, ak Klient výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Spoločnosť nie je povinná vrátiť platbu Klientovi skôr, ako bude Spoločnosti vrátený príslušný Tovar.

4.3.3 Klient znáša všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s povinnosťou vrátiť Tovar Spoločnosti po odstúpení od Kúpnej zmluvy Klientom. Klient nie je oprávnený požadovať od Spoločnosti preplatenie nákladov alebo úhradu škody vzniknutej Klientovi v súvislosti s vrátením Tovaru Spoločnosti podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP.


5. Alternatívne riešenie sporov

5.1 Všetky ustanovenia uvedené v tomto článku 5. VOP aplikujú len na Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Spotrebiteľom.

5.2 Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.3 Klient ma právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, v prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila Klientovu reklamáciu alebo v prípade, ak sa Klient domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva.

5.4 Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Spoločnosť na jeho žiadosť podľa predchádzajúceho bodu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti.

5.5 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

5.6 Klient môže podať sťažnosť aj elektronicky prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.


6. Nepredvídateľné udalosti

6.1 Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť voči Klientovi ani tretím osobám v prípade, ak je predaj alebo dodanie Tovaru oneskorené alebo odmietnuté z dôvodu vzniku Nepredvídateľných udalostí. V takomto prípade Spoločnosť informuje Klienta o existencii Nepredvídateľnej udalosti a k predaju a dodaniu Tovaru pristúpi bezodkladne po tom, ako to bude objektívne možné.7. Doručovanie

7.1 Doručovanie Tovaru sa vykonáva výlučne prostredníctvom tretích strán, ktorými sú kuriérske spoločnosti poskytujúce služby v Slovenskej republike a Slovenská pošta, a.s. Spoločnosť nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škodu spôsobenú treťou osobou pri doručovaní Tovaru Klientovi.

7.2 Korešpondencia medzi Klientom a Spoločnosťou je písomná a všetky písomnosti budú doručované:

a) osobne,
b) prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, alebo
c) elektronicky na e-mailovú adresu:
(i) Klienta uvedenú pri registrácii alebo pri objednávke,
(ii) Spoločnosti: som@somstore.sk .

7.3 Pri zasielaní písomností poštou sa doručuje na adresy poštového kontaktu Klienta alebo Spoločnosti.

7.4 Adresa poštového kontaktu a e-mailová adresa Klienta môžu byť zmenené písomným oznámením doručeného Spoločnosti alebo zmenou vo svojom účte. Adresa poštového kontaktu a e-mailová adresa Spoločnosti môžu byť zmenené písomným oznámením doručeným Klientovi alebo oznamom na Webstránke.

7.5 Písomnosť sa považuje za doručenú dňom:

a) osobného odovzdania písomnosti,
b) jej prevzatia alebo dňom odmietnutia prevzatia v prípade poštovej zásielky alebo posledným dňom uplynutia úložnej lehoty u poskytovateľa poštových služieb (Slovenská pošta, a.s.),
c) nasledujúcim pracovným dňom po dni odoslaní e-mailu.

7.6 Ak si Klient alebo Spoločnosť v prípade nezastihnutia doručovateľom nevyzdvihne písomnosť uloženú u poskytovateľa poštových služieb alebo inom orgáne, ktorý má povinnosť písomnosť uložiť v rámci úložnej lehoty alebo v prípade akýchkoľvek pochybností o doručení, považuje sa táto písomnosť za doručenú, a to posledným dňom uplynutia úložnej lehoty u poskytovateľa poštových služieb alebo inom orgáne.

7.7 Pre prípad uloženia doručovanej písomnosti u poskytovateľa poštových služieb sa uplatní nevyvrátiteľná právna domnienka, podľa ktorej sa má zato, že takáto písomnosť sa považuje za doručenú strane tretím dňom po uložení písomnosti u poskytovateľa poštových služieb v prípade nemožnosti jej doručenia z dôvodu neexistencie adresáta.

7.8 Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom internetu, za škodu spôsobenú z dôvodu nekvalitného internetového pripojenia alebo za škodu spôsobenú z akejkoľvek nemožnosti Klienta pripojiť sa na internet.


8. Zodpovednosť

8.1 Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty vzniknuté v súvislosti s nedostupnosťou Webstránky, telefónneho čísla alebo emailu, za neúspešné zrealizovanie platby vykonanej prostredníctvom platobnej brány na Webstránke alebo akékoľvek iné straty, vzniku ktorých nemohla objektívne zabrániť.

8.2 Spoločnosť vynaloží všetko primerané úsilie, aby webové stránky so škodlivým kódom alebo nevyžiadaným obsahom neboli aktívne na Webstránke. Spoločnosť však nezodpovedá za akékoľvek vady alebo škody spôsobené škodlivým kódom alebo nevyžiadaným obsahom vyskytujúcim sa na Webstránke.9. Záverečné ustanovenia

9.1 Klient je povinný oboznámiť sa s VOP pred začatím užívania Webstránky.

9.2 Klient vyjadruje svoj výslovný súhlas s VOP, vrátane všetkých príloh momentom jeho registrácie na Webstránke alebo momentom vytvorenia záväznej objednávky prostredníctvom Webstránky a zaväzuje sa VOP dodržiavať. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy.

9.3 Akákoľvek komunikácia medzi Klientom a Spoločnosťou bude prebiehať v slovenskom jazyku, ak sa Klient a Spoločnosť nedohodnú inak.

9.4 Spoločnosť sa vyhradzuje právo zmeniť VOP, a to vždy v písomnej forme, pričom je povinná ich zmenu zverejniť na Webstránke a oznámiť túto zmenu Klientovi prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Zmeny vo VOP nadobudnú účinnosť najskôr k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli tieto zmeny zverejnené a oznámené, pokiaľ v zmenených VOP alebo v oznámení nie je určené inak. Vo vzťahu ku každej Kúpnej zmluve platia VOP platné a účinné v momente uzatvorenia danej Kúpnej zmluvy.

9.5 Členstvo a VOP sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom prípadne spory z nich vzniknuté patria do výlučnej jurisdikcie súdov Slovenskej republiky.

9.6 Klient nie je oprávnený postúpiť alebo inak previesť záväzky, pohľadávky, nároky, práva alebo povinnosti súvisiace s Tovarom na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

9.7 Klient udeľuje Spoločnosti súhlas na postúpenia alebo prevod záväzkov, pohľadávok, nárokov, práv alebo povinností súvisiacich s Tovarom na tretiu osobu.

9.8 Kúpna zmluva medzi Spoločnosťou a Klientom sa uzatvára na dobu určitú, ktorá uplynie v deň uplynutia záručnej doby na Tovar.

9.9 Žiadne ustanovenie uvedené vo VOP nevylučuje alebo neobmedzuje akékoľvek právo Klienta, ktorým je Spotrebiteľ vyplývajúce z. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných ustanovení platných slovenských právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

9.10 Orgánom dozoru v spotrebiteľských záležitostiach (v prípade ak je Klient Spotrebiteľ) je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

9.11 VOP nadobúdajú účinnosť od 1.9.2020.
Prílohy
Reklamačný poriadok, (Príloha č. 1)
Vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (Formulár), (Príloha č. 2)
Potvrdenie o uplatnení reklamácie, (Príloha č. 3)